คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารตำแหน่ง
1.นายวิทูร สุริยวนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นายอนวัช สุริยวนากุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด
3.นางวารุณี สุริยวนากุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4.นายเกรียงไกร สุริยวนากุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.นายยุทธนา สุริยวนากุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
6.น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.นายภิภพ วาสนาอาชาสกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8.นายอิสรา รุจิเกียรติกำจรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.นายเข็มชาติ สังฆะคามรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่าย Innovation & System Development
10.นายปองพล เตียไพรัชกูลกิจผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11.นายพงษ์กร สุริยวนากุลผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายวิศวกรรม
12.นายฐาปณัฐ อัศวจุฬามณีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่าย Innovation & System Development
13.นางสาววิภาวี หงษ์สามสิบเจ็ดผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร