คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายไพโรจน์ เจือประทุม

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ​

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์​​

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.นายไพโรจน์ เจือประทุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ
2.ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจกรรมการตรวจสอบฯ
3.ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์กรรมการตรวจสอบฯ