การจัดการพลังงาน

ความมุ่งมั่น

          บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพดูแลรักษาไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน Sustainable Resource Use) พร้อมกับการลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and Adaptation) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างตัวอาคาร การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

  1. การดำเนินการภายในข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานระดับสาก
  2. ตั้งแต่ปี 2559 ได้มีนโยบายติดตั้งระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System : ASRS) ซึ่งเป็นระบบปิดไม่ต้องใช้แสงสว่างในการทำงาน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ระบบ ASRS ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าของบริษัทฯให้ดีขึ้น
  3. ในปี 2560 มีแผนการดำเนินการเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากพัดลมไอน้ำมาเป็นระบบเครื่องปรับอากาศ (Air Condition) และปรับปรุงแสงสว่างภายในร้าน ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารร้านค้าทุกสาขา (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการประหยัดพลังงานระยะยาว และทำการติดตั้งครบทุกสาขาแล้วในปี 2562 ทำให้บริษัทฯสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ อีกทั้งในปี 2563 บริษัทฯได้พัฒนาโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ ทำให้ลดการใช้พลังงานได้เพิ่มขึ้นอีก

ผลการดำเนินงาน

          ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง

ปีจำนวนสาขาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh)ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อพื้นที่ (kWh / ตารางเมตร)
25647572,367,475.0047.97
25657769,305,359.0045.25
25668374,017,211.4841.16

การใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ Solar roof top)

          ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้พลังงานทดแทน จึงเริ่มโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารร้านค้าทุกสาขา (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯมีหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าได้ครบทุกสาขาแล้ว รวม 83 สาขา

ปีจำนวนสาขาจำนวนสาขาสะสมที่ติดตั้ง (Solar cell)ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (kWh/year)
2564757578,860,821
2565777779,611,969
2566838386,738,391.64

          เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนภายในร้านเป็น modern trade store จึงมีการติดตั้งและใช้ระบบปรับอากาศ ซึ่งมีการใช้ไฟประมาณ 60-70% ของการใช้ไฟในอาคารทั้งหมด โดยธรรมชาติของระบบปรับอากาศทั่วไป จะใช้พลังงานสูงสุดในช่วงเปิดเครื่องปรับอากาศ และใช้พลังงานลดลงหลังจากทำงานได้ 2-3 ชั่วโมง และจะใช้พลังงานมากอีกครั้งในช่วงบ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสามโมง และเริ่มลดลงจนกระทั่งปิดการทำงาน แต่พลังงานจากโซลาร์เซลล์เริ่มผลิตพลังงานเป็นปริมาณน้อยในช่วงเช้า และจะผลิตสูงสุดในช่วง 11.00 – 13.00 น. ซึ่งการทำงานของระบบปรับอากาศและพลังงานจากโซลาร์ข้างต้นเกิดการสูญเสียพลังงานที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ มิได้นำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทางสยามโกลบอลเฮาส์ เป็นบริษัทแรกที่นำแนวคิดการใช้ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศให้สอดคล้องกับพลังงานโซลาร์เซลล์ ซึ่งสามารถนำพลังงานที่สูญเสียไปมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าประมาณ 15-20%

          โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program): T-VER

          บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ภายใต้ชื่อโครงการได้เข้าร่วมโครงกรลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV rooftop project by GLOBAL HOUSE) โดยในปี 2566 มีโครงกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน T-VER แล้ว จำนวน 29 สาขา จากการขึ้นทะเบียนโครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้โดยเฉลี่ยประมาณ 16,760 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เท่าเท่าต่อปี (tCO2eq/y) โดยมีระยะเวลาในการคำนวณคาร์บอนเครดิตจำนวน 7 ปี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2572

          โครงการเปลี่ยนระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร

          บริษัทฯ มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 109,893 kWh/year โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการจำนวนสาขาปริมาณพลังงานที่ลดลง (kWh/Year)
เปลี่ยนไฟถนนรอบอาคาร จากเดิม Street Light 120 Watt มาใช้ระบบโซล่าร์เซลล์646,675
เปลี่ยนไฟโรงจอดรถลูกค้า จากเดิม LED 20 Watt มาใช้ระบบโซล่าร์เซลล์63,064
เปลี่ยนไฟแสงสว่างในถาดแสดงสินค้า จากเดิม LED 14 Watt เป็น LED 10 Watt639,168
เปลี่ยนไฟแสงสว่างในช่องทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า จากเดิม TLD 36 Watt 13 ชุด เป็น LED 48 Watt 4 ชุด615,994
เปลี่ยนไฟแสงสว่างในช่องแร็กวางสินค้า จากเดิม TLD 20 Watt เป็น LED 18 Watt65,010

          การติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System: ASRS)

          ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายติดตั้งระบบการจัดเก็บสินค้าคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System : ASRS) ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบการจัดเก็บสินค้าคลังอัตโนมัติเป็นระบบปิด ไม่ต้องใช้แสงสว่างในการทำงาน ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งแล้ว 47 สาขา