การจ่ายเงินปันผล

          บริษัทฯมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญ

ประจำปีวันที่ปิดสมุดทะเบียนวันที่จ่ายปันผลประเภทการจ่ายปันผล มูลค่ารวม
หุ้นปันผลเงินสด(บาท/หุ้น)(ล้านบาท)
256626-Feb-6710-May-6725 ต่อ 10.03999999999872.54
256527-Feb-6611-May-6624 ต่อ 10.254629631,222.66
256428-Feb-656-May-6522 ต่อ 10.2548309181,172.65
256325-Feb-647-May-6422 ต่อ 10.1850505051,014.59
256213-Mar-6322-May-6321 ต่อ 10.25291005271,062.61
25618-Mar-6223-May-6220 ต่อ10.2555555551,022.60
25609-Mar-6122-May-6124 ต่อ 10.226296296869.23
255921-Mar-6019-May-6020 ต่อ 10.2155555556788.61
255818-Mar-5918-May-5920 ต่อ 10.09555555555332.94
255724-Mar-588-May-587 ต่อ 10.1587301586483.93
255618-Mar-5729-Apr-576 ต่อ 10.1851851849483.93
255512-Mar-563-May-566 ต่อ 10.01851851852398.46
255426-Mar-5511-May-555 ต่อ 10.2222322.21
255325-Mar-5419-May-542 ต่อ 10.555555556533.33
255229-Apr-5312-May-53-0.13124.8