โกลบอลเฮ้าส์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยยึดแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use)

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

         เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงนำแนวทางตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกรอบการพัฒนาในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้วิเคราะห์ผลกระทบและการสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลครอบทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ตั้งแต่ การจัดหาสินค้า การจัดเก็บและกระจายสินค้า การตลาดและการขาย การส่งมอบสินค้า และการบริการหลังการขาย

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายภาษี
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่สนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่า
นโยบายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
จดหมายเปิดผนึก

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

         โกลบอลเฮ้าส์ ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ควบคู่กับการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม “SMART LIVING SOLUTIONS” ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาด้านความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ

         โกลบอลเฮ้าส์ บริหารจัดการประเด็นการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งต่อการกำกับและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน

         บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกระบวนการประเมินที่สำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้

ผลประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน ปี 2565

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1. ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

         บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการเพื่อการอยู่อาศัยที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Smart Living Solutions) บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

         บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และระบุผู้ส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs)

มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและกิจกรรม