ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

14,642

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.66

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

11,489

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

31.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
1บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด1,489,507,58032.37%
2น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล521,234,63711.33%
3นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล512,666,69911.14%
4ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล178,294,9213.87%
5นาย ก้องภพ สุริยวนากุล170,270,7843.70%
6น.ส. ชามา สุริยวนากุล169,161,0793.68%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด162,098,9043.52%
8สำนักงานประกันสังคม109,266,5222.37%
9MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC96,082,2492.09%
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED50,161,1121.09%