นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

 อายุ : 77 ปี  สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 กุมภาพันธ์ 2551

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ