นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

 อายุ : 52 ปี  สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 พฤศจิกายน 2565

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ