นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายวิทูร สุริยวนากุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายเกรียงไกร สุริยวนากุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายนิธิ ภัทรโชค

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายไพโรจน์ เจือประทุม

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ​

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัท
ภิบาล / กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง

ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์​​

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์​​​

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบา

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายวิทูร สุริยวนากุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายเกรียงไกร สุริยวนากุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายนิธิ ภัทรโชค

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายไพโรจน์ เจือประทุม

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ​

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัท
ภิบาล / กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง

ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์​​

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์​​​

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบา

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพโรจน์ เจือประทุมกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวิทูร สุริยวนากุลกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการบริหาร
7. นายเกรียงไกร สุริยวนากุลกรรมการบริษัท/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
8. นายนิธิ ภัทรโชคกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
9. นายปรเมศวร์ นิสากรเสนกรรมการบริษัท
10. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์กรรมการบริษัท