นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

         เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงนำแนวทางตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกรอบการพัฒนาในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้วิเคราะห์ผลกระทบและการสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลครอบทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ตั้งแต่ การจัดหาสินค้า การจัดเก็บและกระจายสินค้า การตลาดและการขาย การส่งมอบสินค้า และการบริการหลังการขาย

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายภาษี
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่สนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่า
นโยบายบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
จดหมายเปิดผนึก
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการร้องเรียน
นโยบายการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ