อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

          บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสุขอนามัยที่ดีและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการวางแนวบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

          บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยได้ตั้งเป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” หรือ “Zero Accident” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่เกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ในทุกกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมด โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน เท่ากับ ศูนย์ ทุกปี
 • อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงานของพนักงานเป็น ศูนย์ ทุกปี
 • ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน (LTIFR) น้อยกว่า 1.0 ภายในปี 2568

แนวทางการบริหารจัดการ

          บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการด้านความปลอดภัย โดยการนำหลักการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยมาปรับใช้ในกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
 2. ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การเกิดเพลิงไหม้ การจัดเก็บสินค้า การใช้งานเครื่องจักร รถยกและอุปกรณ์ สารเคมี และระบบไฟฟ้า เป็นต้น
 3. กำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ได้แก่ เข็มขัดพยุงหลัง รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือ และ เสื้อสะท้อนแสง ให้พนักงานทุกสาขาและกำหนดให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง
 4. การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กร และส่งเสริมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางและกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมด้านความปลอดภัย สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น
 5. การจัดทำแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟประจำปี โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ25652566
จำนวนสาขา(รวมศูนย์กระจายสินค้า)7884
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน104106
อัตราเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อสาขา11.331.27
อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด5.124.69
อัตราการบาดเจ็บรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต)200
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost time Injury Frequency Rate: LTIFR)3
· พนักงานบริษัท3.833.98
· พนักงานพีซี0.631.05
· ผู้รับเหมาn/a4.57
โรคจากการทำงาน (Occupational Illness Frequency Rate: OIFR)400
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต5 (ราย)
พนักงานบริษัท
· ชาย119
· หญิง04
พนักงานพีซี
· ชาย32
· หญิง11
ผู้รับเหมา
· ชายn/an/a
· หญิงn/an/a

หมายเหตุ:

 1. อัตราเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อสาขา = จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ/จำนวนสาขา
 2. อัตราบาดเจ็บรุนแรง(ไม่รวมเสียชีวิต) = จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงานมากกว่า 180 วัน/จำนวนชั่วโมงการ ทำงานรวม x 1,000,000
 3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน = จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ/จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม x 1,000,000
 4. จำนวนครั้ง/จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมด
 5. เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย มิใช่อุบัติเหตุจากการทำงานของปีนั้นๆ

ยกระดับอาชีวอนามัย สร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน

          บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการทำงาน โรคจากการทำงาน และอุบัติเหตุจากท้องถนน ภายในปี 2568 บริษัทฯ จึงได้มีการจัดการ และดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพื้นที่การปฏิบัติงาน ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยรวมถึงให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน

          ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีคณะทำงานด้านความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับวิชาชีพและพนักงานทุกคนช่วยกันพัฒนาผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯกำหนด สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ ของบริษัทฯ สู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

          ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ดังนี้

1. การเข้าร่วมโครงการ “สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ”

          บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย มีคุณค่ายอมรับความแตกต่างและหลากหลาย มีความเท่าเทียมให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯกับพนักงาน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างทัศนคติที่ดีและความจริงใจต่อกันในการบริหารจัดการงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้แก่พนักงาน

          โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ” อย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี โดยมีสาขาที่เข้าร่วมทั้งหมด 78 สาขา

2. การเข้าร่วมโครงการ “องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน”

          บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อปัญหาความปลอดภัยทางถนน และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และวินัยจราจร ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการจราจรและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

          โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน” ประจำปี 2566 ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางท้องถนนของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยตัวชี้วัดของโครงการ คือ การกำหนดให้มีการสวมใส่หมวกกันน็อก และคาดเข็มขัดนิรภัย 100% รวมถึงสามารถลดอุบัติเหตุบนทางถนนของบริษัทฯให้เป็นศูนย์ได้

3. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

          บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรม “โกลบอลเฮ้าส์เดือนแห่งความปลอดภัย” เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงให้พนักงานทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน

4. โครงการสำรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Safety Patrol

          บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงพฤติกรรมความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงในขั้นตอนการทำงาน พื้นที่การปฏิบัติงาน รวมถึงพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้เกิดความปลอดภัย โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงทุกๆ ปี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ เพื่อป้องกันและขจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเกิดอุบัติเหตุ

5. โครงการสื่อสาร ข่าวสารด้านความปลอดภัย Safety Talk

          บริษัทฯ ส่งเสริมความเข้าใจ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับตัวพนักงาน ผ่านรูปแบบการดำเนินการสื่อสาร สนทนาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้ยังมีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในเรื่องของการสื่อสาร สนทนาด้วยความปลอดภัย โดยให้พนักงานทุกคนร่วมกันค้นหาความเสี่ยงและทบทวนวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

6. โครงการฝึกการหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า KYT

          โครงการ KYT มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีการดำเนินการในทุก ๆ ช่วงกะของการเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้เริ่มดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการผู้ใช้บริการ การปฏิบัติงานถูกต้องและปลอดภัย พื้นที่ที่อาจเป็นจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือในการให้บริการ รวมถึงชี้แจงปัญหาในการให้บริการ วิธีการแก้ไข และการรับมือแต่ละสถานการณ์ เป็นต้น

7. โครงการสวัสดิการพนักงาน

1. พื้นที่คลายเครียด

          จัดพื้นที่นั่งและมุมหนังสือ สำหรับการพักผ่อนและคลายความเครียดให้กับพนักงานในช่วงเวลาพัก รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจิตใจและการผ่อนคลายความเครียดให้กับพนักงาน เช่น การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เป็นประจำทุกปี

2. การสร้างสรรค์ด้านกีฬาและสุขภาพ

          ส่งเสริมให้พนักงานมีการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา ทั้งภายในและภายนอกบริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีการดูแลสุขภาพ โดยการจัดตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

8. โครงการสวัสดิการครอบครัว

          การให้นมบุตร จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก “มุมนมแม่” สำหรับคุณเพื่อให้นมบุตร รวมถึงการเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความสัมพันธ์อันดี

          การจัดเตรียมสถานที่ สนามเด็กเล่น สำหรับดูแลและให้บริการแก่บุตรพนักงานและผู้เข้ามาใช้บริการ

          สวัดิการสำหรับดูแลพนักงานที่คลอดบุตร หรือนอนพักรักษาอาการป่วย รวมถึงพนักงานและครอบครัวที่เสียชีวิต โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการและตัวแทนบริษัท