นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร/กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

 อายุ : 56 ปี  สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ