วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

(A Better Choice for A Better Home)

พันธกิจ

บริษัทจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงที่สุด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจากการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทจะมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน