wastemanagement-th

การบริหารจัดการขยะ ของเสีย และวัสดุเหลือใช้

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

          บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำจัดขยะและของเสียที่เกิดขึ้นภายในร้านสาขาของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมเป็นระบบไม่มีผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยขยะและของเสียที่เกิดขึ้นนั้นมีแหล่งที่มาจากการดำเนินงาน ลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นลดขยะเศษวัสดุรวมถึงรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วย

แนวทางการบริหารจัดการ

         บริษัทฯ มีการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และจัดการขยะตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยตั้งแต่ปี 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมพนักงาน เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

          บริษัทฯ ได้จัดให้มีการคัดแยกขยะ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • ขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ กล่องและลังกระดาษ เศษเหล็ก ขวดน้ำ ขวดแก้ว เศษเหล็ก ฯลฯ โดยบริษัทจะดำเนินการจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อในท้องถิ่น และกำหนดให้มีการประกวดราคาเป็นประจำทุกปี
  • ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก หลอด กล่องโฟม บริษัทจะกำหนดให้ทำการคัดแยกและทำพื้นที่จัดเก็บ เพื่อให้หน่วยงานเทศบาลในพื้นที่นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
  • ขยะเปียก(ขยะอินทรีย์) ได้แก่ เศษอาหารของร้านอาหารพนักงาน โดยจะทำการคัดแยกและให้พนักงานที่ต้องการนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือทำปุ๋ยชีวภาพ

ผลการดำเนินงานปี 2566

ปริมาณขยะและของเสีย2566 (ตัน)
ปริมาณขยะรีไซเคิล4,450
ปริมาณขยะฝังกลบ184
ปริมาณขยะเศษอาหาร263
ปริมาณขยะทั้งหมด4,852

โครงการแยกแล้วดี

          บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและมีการจัดการที่ถูกต้องจนถึงปลายทาง จึงได้จัดโครงการ “แยกแล้วดี” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ การลดขยะรวมถึงการนำขยะไปสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำขยะเข้าสู่กระบวนการจัดการให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

โครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Closed Loop Collaboration For Circularity)

          บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ SCGC เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วภายในร้านให้กลายเป็นถุงพลาสติกรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) จาก SCGC GREEN POLYMERTM นำพลาสติกใช้แล้วกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดการหลุดรอดสู่ภายนอก ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นำร่องใช้ถุงพลาสติกรักษ์โลก ที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *