ข้อมูลราคาหลักทรัพย์วันนี้

วิสัยทัศน์

เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีทีสุดในภูมิภาคอาเซียน (A Better Choice for A Better Home)

พันธกิจ

เราจะมุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงที่สุด

เราจะบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ

เราจะมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

โกลบอลเฮ้าส์ | นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม