เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

เอกสาร PDF

หนังสือบริคนห์สนธิ

เอกสาร PDF

หนังสือรับรองบริษัท

เอกสาร PDF

คู่มือกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

กฏบัตรคณะกรรมการ

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Nomination and Remuneration Committee Charter Siam Global House Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

Charter of Sustainability and Corporate Governance Committee

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

Chapter of the board of directors

นโยบายและแนวปฏิบัติ

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิด

Non-Discrimination & Anti-Harassment Policy

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

Board Diversity Policy

นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

Information Technology and Cyber Security Policy

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

Nomination and Remuneration Committee Charter Siam Global House Public Company Limited

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

Employee Compensation and Welfare Policy

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Safety, Occupational Health and Work Environment Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

Privacy Policy for Customers

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

Human Rights Due Diligence Policy

จรรยาบรรณทางการตลาดและการโฆษณา

Marketing & Advertising Ethics

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

Prevention of Misuse of Insider Information Policy

การต่อต้านคอร์ปชั่น

คำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

Declaration of Intent to Anti-Corruption

มาร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น

คุณสามารถร่วมกันหยุด! พฤติกรรม เมื่อคุณพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชั่น การเรียกร้องค่าตอบแทน หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในงาน โปรดแจ้งได้ที่นี่