รางวัลแห่งความภูมิใจ

The Sustainability Yearbook 2024

The Sustainability Yearbook 2024

          บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกใน The Sustainability Yearbook – 2024 ประกาศรายชื่อบริษัทผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จากการประเมินโดย S&P Global องค์กรผู้ให้บริการด้านการจัดอันดับที่มีความน่าเชื่อถือในระดับโลก

          โดย GLOBAL เป็น 1 ใน 46 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในปีนี้ ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่มุ่งสร้างการเติบโตไปพร้อมกับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

Highly Commended Sustainability Awards

SET Awards 2023

          บริษัทฯได้รับรางวัลSET Awards 2023 กลุ่มSustainability Excellence ประเภท Highly Commended Sustainability Awards

         “บริษัทได้ปรับทิศทางกลยุทธ์สู่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตแบบใหม่ เพิ่มสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับช่างในชุมชนเพื่อสร้างงานและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ.”

การประเมินหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566
“SET ESG Ratings 2023”

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ AA ประจำปี 2566 ในกลุ่มบริการ (Services) โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ การประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2564
สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thailand Listed Companies2023)

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ“ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” (AGM Checklist)

บริษัทฯได้รับคะแนนการประเมิน AGM Checklist ประจำปี 2566 เต็ม 100 คะแนน (5 เหรียญ) “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รางวัล Best Payments and Collections Solution

รางวัล Best Payments and Collections Solution จากความสำเร็จในการพัฒนา Digital QR Solutions ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการชำระเงินทั้งที่ช่องทางจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มาซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ที่โกลบอลเฮ้าส์ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการชำระเงินมากยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาโซลูชั่นการชำระเงินให้สอดคล้องและครอบคลุมความต้องการในทุกรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโกลบอลเฮ้าส์ทุกกลุ่ม