คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ​

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 
/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายเกรียงไกร สุริยวนากุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์​​​

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

รายชื่อตำแหน่ง
1. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล(กรรมการอิสระ)
2. นายเกรียงไกร สุริยวนากุลกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล(กรรมการอิสระ)