นายไพโรจน์ เจือประทุม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 อายุ : 65 ปี  สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2562

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ