กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

         โกลบอลเฮ้าส์ ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ควบคู่กับการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม “SMART LIVING SOLUTIONS” ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้