การจัดการสิทธิมนุษยชน

H การจัดการสิทธิมนุษยชน

          บริษัทฯ ตระหนักว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล อาทิ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติ โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566

  1. การไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติความแตกต่างทางกายภาพ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา โดยบริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้พิการได้มีงานทำ จำนวน 102 คน
  2. ร้อยละ 46.00 ของพนักงานทุกระดับผ่านการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
  3. ร้อยละ 100 ของคู่ค้าลำดับที่ 1 ได้รับการประเมินความความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
  4. ไม่มีข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม และความหลากหลายของพนักงาน