การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า​

ความมุ่งมั่น

         บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริงและไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิดซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า

แนวทางบริหารจัดการ

  1. เสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
  3. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการเป็นประจำทุกปี
  4. พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

การดำเนินงาน

1. ความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

บริการก่อนการขาย

  • บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรมโดยกำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริงและไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิดซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
  • พนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้าและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานพร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า

บริการหลังการขาย

  • บริการจัดส่งสินค้าและบริการติดตั้ง (INSTALLATION SERVICE) สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ กระเบื้องปูพื้น ประตู หน้าต่าง ไม้พื้น ลามิเนต ถังน้ำ ปั๊มน้ำ รางน้ำ เครื่องครัว สุขภัณฑ์ และงานทาสี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ รวมถึงการรับประกันหลังงานติดตั้ง
  • บริการซ่อมสินค้าสำหรับสินค้า HOUSE BRAND จะดำเนินการซ่อมให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดและสำหรับสินค้าที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์บริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานนำส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับติดตามการซ่อมสินค้าจนแล้วเสร็จ
  • บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการรับคืนสินค้าภายหลังการขาย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

2. ความพึงพอใจของลูกค้า

         บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ารวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการบริการตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความประทับใจ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ความพึงพอใจของลูกค้า