คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์​​​

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์​​

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

นายวิทูร สุริยวนากุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2.ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์กรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)
3.นายวิทูร สุริยวนากุลกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน