humanhesourcehanagement-th

การบริหารทรัพยากรบุคคล

          ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จตลอดจนสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

          บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านบุคลากรตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การพัฒนาพนักงาน และการรักษาพนักงานพร้อมกับสนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสเติบโต มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม ตามนโยบายการบริหารบุคคลของบริษัทฯ “GBH Smart People”

1. การสรรหาพนักงาน

          จากแผนการดำเนินงานหลัก ที่มุ่งเน้นการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้บริษัท ฯ ต้องวางแผนการสรรหาพนักงานล่วงหน้า เพื่อรองรับการดำเนินงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ้างงาน โดยการส่งเสริมการจ้างงานภายในพื้นที่ของสาขาที่บริษัท ฯ เปิดดำเนินการเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานในพื้นที่ รวมถึงการสรรหาพนักงานภายในเพื่อโอนย้ายกลับสู่ภูมิลำเนา

          นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยการให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายการจ้างงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจ้างงานผู้สูงอายุ การจ้างงานคนพิการ การจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ โดยมีผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

โครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

          บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานสำหรับกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีการจ้างงานพนักงานที่จบการศึกษาใหม่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 554 ราย

ลักษณะงาน/ปี2565 (คน)2566 (คน)
ฝ่าย IT2610
ฝ่าย Supply Chain99
ฝ่ายการตลาด112
ฝ่ายบริหารสินค้า144
ฝ่ายบัญชี3714
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์176
ฝ่ายปฏิบัติการ620509
รวม734554

โครงการ GBH สุขใจใกล้บ้าน

          บริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถโอนย้ายกลับไปทำงานยังภูมิลำเนาของตนเอง ภายใต้โครง GBH สุขใจใกล้บ้าน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้กลับไปดูแลครอบครัว และเกิดความสุขในการทำงาน โดยในปี 2566 มีพนักงานที่ร่วมโครงการแล้ว จำนวน 116 คน

ปีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วม (คน)
256467
256563
2566116

การจ้างงานผู้สูงอายุ

          เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ บริษัทฯ สนับสนุนการจ้างแรงงานผู้สูงอายุที่มีความพร้อมทำงาน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นปี โดยจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุ โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุจำนวน 55 คน เข้าทำงานในบริษัทฯ รวม 38 สาขา

ปีพนักงานผู้สูงอายุ (คน)
256431
256552
256655

การจ้างงานคนพิการ

          บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ทั้งนี้ได้จัดลักษณะงานที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแรงงาน
          โดยในปี 2566 บริษัทดำเนินการจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ และจัดหาพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมจำนวนทั้งสิ้น 102 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของพนักงานทั้งหมดจำนวน 10,985 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบถ้วน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ

การจ้างงานคนพิการปี 2564ปี 2565ปี 2566
1. จ้างเป็นพนักงานประจำ ตามมาตรา 33838279
2. จ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 35 (ยอดรวม)182323
2.1 จัดหาพื้นที่การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล152020
2.2 จ้างทำงานเป็นครู โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด333

สถิติด้านพนักงาน ปี 2566

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุ

อายุพนักงานจำนวน(ราย)ร้อยละเทียบกับพนักงานทั้งหมด
น้อยกว่า 30 ปี4,46440.64
ระหว่าง 30-50 ปี5,86353.37
มากกว่า 50 ปี6585.99

สัดส่วนแยกตามอายุงาน

อายุงานจำนวน (คน)สัดส่วนร้อยละ/พนักงานทั้งหมด
0-5 ปี7,08264.47
5-10 ปี2,88626.27
10-15 ปี8027.3
มากกว่า 15 ปี2151.96
ข้อมูลพนักงานที่รับเข้ามาใหม่2563256425652566
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน (บาท/คน)-1,233.72830.78659.31
สัดส่วนพนักงานที่เปิดรับภายใน (%)-8.318.618.58
จำนวนพนักงานที่รับใหม่ (คน)-2,3883,9845,051
ข้อมูลของพนักงานที่รับเข้ามาใหม่2563256425652566
แยกตามเพศ
ชาย-1,5122,5233,026
หญิง-8761,4162,025
แยกตามช่วงอายุ
น้อยกว่า 30 ปี-1,5982,6703,217
ระหว่าง 30-50 ปี-7431,2421,765
มากกว่า 50 ปี-477269
แยกตามระดับพนักงาน
พนักงาน-2,2093,7424,625
ผู้จัดการระดับต้น-164233401
ผู้จัดการระดับกลาง-15919
ผู้จัดการระดับสูง-006
แยกตามศาสนา
พุทธ-2,3583,9344,987
คริสต์-29453
อิสลาม-1260
อื่น ๆ-031

2. การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน

          บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการคัดเลือกเนื้อหาของหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในขณะนั้น

รายละเอียด256425652566
จำนวนพนักงานที่ฝึกอบรม (คน)10,07410,07710,575
จำนวนชั่วโมงที่ฝึกอบรม (ชั่วโมง)83,51181,42290,879
จำนวนชั่วโมง/คน/ปี8.298.088.59
จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/ชั่วโมงการทำงานทั้งหมด(FTE)--1.07
มูลค่าการฝึกอบรม (บาท)198,653.451,940,965.091,799,219.50

โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

          บริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือและการพัฒนาไปยังสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับการร่วมผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative Work Integrated Education : CWIE) โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริงขององค์กร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและร่วมผลิตบัณฑิตกว่า 10 แห่ง 7 สาขาวิชา และมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้จากการทำงานจริงกว่า 150 คน
          ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในการทำงานจริงของภาคธุรกิจในยุคปัจจุบัน ให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อร่วมพัฒนาทักษะบัณฑิตสาขาต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในอนาคต

3. การรักษาพนักงาน

          พนักงานคือกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตและยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาพนักงานให้เกิดความรักความผูกพันและอยู่กับองค์กร โดยมีการดำเนินงานในการดูแลรักษาพนักงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2566

          1. การบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

          บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสอดคล้องกับพื้นที่การปฏิบัติงาน เพื่อให้เพียงพอต่อค่าดำรงชีพของพนักงาน นอกเหนือจากการจ่ายค่าจ้างโดยเฉลี่ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯได้จัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมแก่พนักงาน ได้แก่ ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน เงินกู้ กองทุนสวัสดิการพนักงาน ของเยี่ยมยามเจ็บป่วย ของเยี่ยมคลอดบุตร เงินช่วยเหลือค่างานศพพนักงาน และบุคคลในครอบครัว เป็นต้น

  • การมอบรางวัลเหรียญทองคำเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทให้เจริญเติบโตและก้าวหน้ามากกว่า 26 ปี โดยในปี 2566 มีพนักงานที่ได้รับมอบเหรียญทองคำพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
อายุงานจำนวน(คน)รางวัล
10 ปี340เหรียญทองคำ 25 สตางค์
15 ปี44เหรียญทองคำ 50 สตางค์
25 ปี4เหรียญทองคำ 2 บาท

          **พนักงานที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่รับรางวัลเท่านั้นและนับอายุงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  •           การปรับขึ้นเงินเดือนตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำของภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมภายในองค์กร รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้

          2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

          นอกจากการมอบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมให้กับพนักงานแล้ว บริษัทฯ พบว่าพนักงานส่วนหนึ่งประสบกับปัญหาหนี้สิน หรือปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างความเครียดให้พนักงานส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และอาจลดประสิทธิภาพในการทำงานได้ ด้วยความห่วงใยและมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง บริษัทฯ ได้จัดหาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน ลดภาระหนี้สินให้กับพนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการจัดให้มีโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 78 คน

4. การประเมินผลและความผูกพันของพนักงาน

          4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

          บริษัทฯ กำหนดและจัดทำนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การประเมิน รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้พิจารณาผลตอบแทน และดำนเนการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยมาตรฐานเดียวกัน เป็นประจำทุกไตรมาส ผ่านระบบ HR Management เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งจะยึดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการทำงาน (Management by objectives) เป็นรูปแบบการประเมินมาตรฐาน และเพิ่มเติมการประเมินมิติด้านอื่น ๆ สำหรับกลุ่มงานที่มีลักษณะแตกต่างกัน

          4.2 ความผูกพันของพนักงาน

          บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความผูกพันพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลและผลการสำรวจมาวิเคราะห์และวางแผนดำเนินการปรับปรุงประเด็นที่เกี่ยวข้องและสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้ทราบ เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรของพนักงานให้สูงขึ้น ทำให้ในปี 2566 ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่องค์กรมีผลคะแนนเท่ากับ 92.93% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสูงกว่าปี 2565 จำนวน 2.72% โดยการสำรวจในครั้งนี้มีพนักงานที่เข้าร่วมทำแบบสำรวจจำนวน 10,223 คน คิดเป็น 94.04% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยผลตอบแบบสำรวจพบว่าปัจจัยสำคัญในการทำงานของพนักงาน 3 ลำดับแรก ยังคงมีปัจจัยเช่นเดียวกับในปี 2565 ได้แก่ บริษัทใหญ่มีความมั่งคง, ทำงานใกล้บ้าน มีเวลาให้ครอบครัว และ รายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการดี  นอกจากปัจจัยสำคัญข้างต้นยังพบว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะนำข้อมูลไปพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถิติพนักงานลาออก

หมายเหตุ: อัตราข้างต้นนับเฉพาะกลุ่มพนักงานที่แจ้งขอลาออกโดยสมัครใจ