พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

 อายุ : 64 ปี  สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :23 เมษายน 2562

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ