ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

 อายุ : 68 ปี  สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2562

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ