สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

ความมุ่งมั่น

         บริษัทฯมุ่งมั่นในการจัดการสินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม

กลยุทธ์

 1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าและการบริการใหม่ๆ
 2. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
 3. สรรหาสินค้าและพัฒนาบริการที่เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

แนวทางบริหารจัดการ

         บริษัทฯ มุ่งมั่นสรรหาสินค้าและพัฒนาบริการให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ในราคาที่ยอมรับได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ชีวิต อาทิ วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น กระแสการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าภายในวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการในปี 2566 ด้านสินค้าที่มีคุณภาพ

สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นสรรหาและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจในผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบให้กับลูกค้า โดยแบ่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 • ESG 1 กลุ่มประหยัดพลังงาน กลุ่มลดโลกร้อน กลุ่มประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
 • ESG 2 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ
 • ESG 3 กลุ่มสินค้าเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • ESG 4 กลุ่มสินค้าเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

ผลการดำเนินงาน

การบริหารที่มีคุณภาพ

ESG 1 กลุ่มประหยัดพลังงาน กลุ่มลดโลกร้อน กลุ่มประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

         ปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลายเป็นกระแสให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบให้กับลูกค้า บริษัทได้สรรหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน สินค้าส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน สินค้ากลุ่มลดโลกร้อน และกลุ่มประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

ESG 2 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 กระตุ้นให้ผู้คนเริ่มมาใส่ใจรักสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ ได้สรรหาสินค้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ได้แก่ กลุ่มเครื่องออกกำลังกายภายในบ้าน และอุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง รวมถึงสินค้าเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น

ESG 3 กลุ่มสินค้าเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

         ปี 2565 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่ามีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ บริษัทฯ ได้สรรหาสินค้าที่มีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับมาตรฐาน CIT จากสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า สุขภัณฑ์ ชุดหัวฉีดชำระ ราวจับกันลื่น เก้าอี้อาบน้ำ เป็นต้น 

ESG 4 กลุ่มสินค้าเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

สถานการณ์การการแพร่ระบาดของCOVID-19 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การลดการสัมผัส การทำงานที่บ้าน การเรียนหนังสือที่บ้าน การใช้ชีวิตและทำกิจกรรมภายในบ้านมากขึ้น บริษัทฯ ได้สรรหาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มสินค้าเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ ดังนี้

 • สินค้ากลุ่มที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน เป็นสินค้าที่ลูกค้าสามารถนำไปปรับแต่งบ้านร่วมกับสมาชิกภายในบ้านได้เองเช่น อุปกรณ์ตกแต่ง ผ้าม่านหน้าต่าง – ประตู วอลเปเปอร์ พรมปูพื้น ฉากกั้นห้อง โซฟา เก้าอี้พักผ่อน เป็นต้น
 • สินค้ากลุ่มที่เกี่ยวกับการทำงาน/ออฟฟิศ เป็นสินค้าที่รองรับการทำงาน การเรียนหนังสือภายในบ้าน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำหรับเล่นเกมส์ ชั้นวางหนังสือ เป็นต้น
 • สินค้ากลุ่มที่เกี่ยวกับการทำอาหาร เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับประกอบอาหารแบบง่ายๆ เช่น หม้อทอดไร้น้ำมัน หม้อชาบู เตาปิ้งย่าง เป็นต้น
 • สินค้ากลุ่มInternet of thing เป็นสินค้าสามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกลผ่านสัญญาณเครือข่าย เช่น กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ โคมไฟตั้งโต๊ะอัจฉริยะ สวิตช์ไฟอัจฉริยะ และ หลอดไฟอัจฉริยะ เป็นต้น

การตรวจสอบที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า

         บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายแก่ลูกค้า โดยฝ่ายบริหารสินค้าจะทำงานร่วมกับผู้จำหน่าย หรือ ผู้ผลิตในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และผ่านการรับรองความปลอดภัยของสินค้าจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย การจัดทำฉลากสินค้าตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลของสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยจากข้อร้องเรียนลูกค้าและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง

      บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่ได้ผ่านการรับรอง ตรวจสอบคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด โดยสินค้าที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด และผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้

         ทั้งนี้หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้า บริษัทฯมีนโยบายการรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 30 วัน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง Call center 1160 ด้านความพึงพอใจต่อสินค้า จำนวน 42 ข้อร้องเรียน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกข้อร้องเรียน แต่ไม่มีการเรียกคืนสินค้า (Product Recall) จากลูกค้า

การดำเนินการในปี 2566 ด้านการบริหารที่มีคุณภาพ

ระบบซื้อขายออนไลน์แบบไร้รอยต่อ (Omni Channel)

         ปัจจุบันการดำเนินชีวิตและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้ลูกค้ามีการใช้ช่องทางการซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าและการบริการแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเลือกซื้อสินค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อตอบสนองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน หรือการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และเลือกรับสินค้าได้ด้วยตนเองที่สาขาใกล้เคียง (Click & Collect) โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขาออนไลน์ แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้า 1160 และเว็บไซต์บริษัท

บริการติดตั้งสินค้า

         บริษัทฯ มีบริการติดตั้งสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มสุขภัณฑ์ กลุ่มเครื่องกรองน้ำ กลุ่มถังน้ำและปั๊มน้ำ กลุ่มเครื่องครัวสำเร็จรูป กลุ่มรางน้ำฝน ระบบไฟฟ้า และโรงจอดรถเป็นต้น พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพงานติดตั้งสูงสุด 180 วัน และบริษัทฯได้เพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วของงานติดตั้งสินค้าภายในวัน เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าก่อนเวลา 14.00 น. เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า