นายวิทูร สุริยวนากุล

ตำแหน่ง : กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 อายุ : 65 ปี  สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 พฤษภาคม 2560

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ