บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

         บริษัทมีสินค้ากว่า 10,000 รายการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือ เรียกว่าสินค้า House Brand โดยมีแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้บรรจุภัณฑ์ของสินค้าHouse Brand จะต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Compostable) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปี 2565 บริษัทมีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ของสินค้า House brand แยกตามประเภทบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด(ตัน)บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล(ร้อยละของน้ำ หนักรวม)บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้(ร้อยละของน้ำ หนักรวม)บรรจุภัณฑ์ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ(ร้อยละของน้ำ หนักรวม)การครอบคลุมของข้อมูล (ร้อยละของต้นทุนสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ)เป้าหมายปี 2565 (ตัน)
959.484.873.000.77100900

บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติก

ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติกแยกตามประเภท(ตัน)ปริมาณน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทั้งหมด(ตัน)บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่และหรือได้รับการรับรอง (ร้อยละของน้ำ หนักรวม)การครอบคลุมของข้อมูล (ร้อยละของต้นทุนสินค้า* (House Brand)เป้าหมายปี 2565 (ร้อยละ)
ไม้/กระดาษ13,238.4870.7210070%
โลหะ(เหล็ก อลูมิเนียม)77.76-100-
แก้ว---