การต่อต้านคอร์ปชั่น

คำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

เอกสาร PDF

มาร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น

คุณสามารถร่วมกันหยุด! พฤติกรรม เมื่อคุณพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชั่น การเรียกร้องค่าตอบแทน หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในงาน โปรดแจ้งได้ที่นี่