ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน ณ วันที่งบปี 2561 31 ธ.ค. 2561งบปี 2562 31 ธ.ค. 2562งบปี 2563 31 ธ.ค. 2563งบปี 2564 31 ธ.ค. 2564ไตรมาส 1/2565 31 มี.ค. 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม31,016.9835,98636,020.3039,274.6040,588.13
หนี้สินรวม16,130.6219,85518,806.4619,438.5519,590.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น14,672.4315,91216,981.1819,560.8520,716.21
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว4,001.474,2024,401.614,601.674,601.67
รายได้รวม26,262.4129,18227,353.8934,116.119,805.13
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น14.312923.3580.7539.35
กำไรสุทธิ2,003.042,0931,955.963,343.581,156.56
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.510.440.730.25
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%)9.168.587.4311.4811.8
ROE (%)14.313.6911.8918.318.28
อัตรากำไรสุทธิ (%)7.587.247.229.8511.86
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่28 ธ.ค. 256130 ธ.ค. 256230 ธ.ค. 256330 ธ.ค. 256407 มิ.ย. 2565
ราคาล่าสุด (บาท)235.1512.112.5
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)560.007731,442.006,776.007,000.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30 ก.ย. 256130 ก.ย. 256230 ก.ย. 256330 ก.ย. 256431 มี.ค. 2565
P/E (เท่า)18.38232,486.811,181.32389.48
P/BV (เท่า)0.6611.7210.937.96
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)3.0532.992.211.57
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)7.532.523.39-