การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย : หนังสือมอบฉันทะ

          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565