การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย : หนังสือมอบฉันทะ

          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

          หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566